Hoạt động của trường Tiểu học Đăng Châu trong học kỳ 1 năm học 2018-2019